El fisioterapeuta a la UCI

Aquest mes de març el dedicarem a un àmbit poc explorat des de la fisioteràpia: la unitat de cures intensives (UCI). A priori, potser no és habitual ubicar als fisioterapeutes a les UCI (i en especial a Espanya), però espero que quan hagueu acabat de llegir l’article, entengueu la importància de què hi tinguem un lloc. Comencem!

El cuerpo humano, está diseñado para moverse”. – José Carlos Igeño

Per comencar definirem correctament que és una UCI. Segons el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern Espanyol una UCI és: “una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o sistemas; así como todos los pacientes complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico. La UCI puede atender también a pacientes que requieren un menor nivel de cuidados” (1).

He destacat diverses parts de la definició per comentar-les:

 • L’assistència que es dóna ha de ser multidisciplinar. Aixo implica que hi hauria de treballar un equip format per metges, infermeres, auxiliars (administratius i d’infermeria), psicòlegs, zeladors, fisioterapeutes, dietistes-nutricionistes etc., però les úniques funcions que queden clarament definides al document són la del metge intensivista i la infermera (1).
 • Deixant de banda els recursos funcionals i estructurals (que òbviament són importants), si considerem els organitzatius, hi entra a dins la ratio de personal que s’estima necessari perque la UCI funcioni correctament. La realitat és que és difícil obtenir dades exactes sobre el número de professionals fisioterapeutes que treballen a les UCI. El Ministeri de Salut Espanyol estima que les necessitats de la nostra presència a les unitats depèn notablement del perfil dels pacients ingressats, però la idea general seria que cada pacient necessitaria 30 minuts/dia (avaluació i tractament) d’atenció directa a temps complert, a més del temps dedicat als passis de visita multidisciplinars (1). És veritat, que algunes UCI són “petites” (4-5-6 llits), però a Espanya (dades de 2013) es contava amb 237 UCI amb un total de 100.198 llits (2) i ja s’ha vist que el número de fisioterapeutes és deficitari per cobrir aquestes necessitats (1). A més, a la guia el·laborada per l’INSALUD el 1997, dins les recomanacions a nivell organitzatiu, es considera la presència del fisioterapeuta imprescindible a les UCI d’hospitals de zona o als de referència, i desitjable dins dels hospitals comarcals que disposin d’aquest servei, especialment pel que fa a la fisioteràpia respiratòria.(1)
 • He volgut destacar el fet de “persones susceptibles de recuperació” perquè realment el personal s’hi deixa la pell perquè això passi, però per això també fan falta aquests recursos dels que parlava en el punt anterior. I efectivament, la recuperació d’un pacient d’UCI depèn de múltiples factors, i entre els més evidents hi ha, per exemple, el fet que tingui disponibles els recursos més avançats i els professionals més ben formats que pugui. Malgrat tot, no podem oblidar la dimensió humana d’aquesta formació: cada persona ingressada a la UCI (i cada un dels seus familiars) pot tenir una motivació molt diferent per recuperar-se i els professionals hem de ser capaços de detectar-la i fer els possibles per portar-la dins la UCI; pel que fa als sanitaris, també necessiten ser escoltats i cuidats, i que tinguem present que, la feina que fan, és tremendament complicada. De fet, a la mateixa guia consta com a requisit que “El profesional del servicio debe tener una buena capacidad de comunicación para facilitar la relación entre el personal del servicio, unidades de hospitalización y otros especialistas; comprensión de los problemas físicos, cognitivos y psicológicos de los pacientes que se recuperan de enfermedades que han requerido cuidados críticos […]”, totes elles, habilitats relacionades amb la humanització (1).

Com bé heu vist, els fisioterapeutes estan contemplats dins de l’equip multidisciplinar que hauria de ser present a les UCI, però, quina és exactament la seva funció (4-8)? Mireu primer aquest vídeo i després en parlem.

 • Una de les principals funcions és la de dur a terme la fisioteràpia cardio-respiratòria. El perfil del pacient de UCI és d’una persona que està enllitada durant, en general, períodes llargs de temps i que, moltes vegades, està connecta a equips de ventilació mecànica. La figura del fisioterapeuta serà clau per facilitar i mantenir el “destete” de la màquina a més de, lògicament, ajudar al drenatge de secrecions pulmonars, mantenir la capacitat cardio-pulmonar necessària perquè l’alta sigui més ràpida etc. (7)
 • Una altra de les funcions, que no deixen d’estar lligades entre sí, és la mobilització precoç. Aquesta és la única intervenció que està associada a una reducció en els dies de delirium, als dies de ventilació mecánica i als dies d’estança a la UCI i a l’hospital, així com a la disminució de la depressió i l’ansietat i la millora de l’estat funcional (4). També se n’hauria de protocolaritzar l’ús per fer front a la debilitat muscular adquirida (5) i com a preventor de l’entitat anomenada síndrome post UCI/hospitalitzció*. En aquest cas, la mobilització precoç forma part del paquet de mesures anomenat ABCDEF Bundle** (per més informació consulteu 6,8).
 • La prevenció de caigudes i de les úlceres per pressió és un altra de les grans funcions del fisioterapeuta. Un dels indicadors segons L’Institute for Health Care Improvement per avaluar l’eficiència i la qualitat científico-tècnica d’una UCI és que les lesions per caigudes/1000 dies d’estança estiguin en < a 1 (1). Sens dubte, la millor manera de prevenir caigudes és dotar a la persona de força suficient i de les estratègies necessàries perquè això no passi, i el professional més format en aquest camp és el fisioterapeuta. Un altre indicador és el número d’úlceres per pressió, on la mobilitat també tindra un paper fonamental per reduir-les.

*Síndrome post UCI (PICS en anglès): conjunt de signes i símptomes físics, cognoscitius (de l’aprenentatge i l’assimilació de coneixements) i/o mentals associats a l’estança a la UCI (veure imatges).

picsmodel-3.jpegpics-promo

*Síndrome post hospitalització: conjunt de signes i símptomes associats a un període de vulnerabilitat després d’un ingrés hospitalari que, sovint, obliga a tornar a ingressar al pacient (9).

Els 2 tenen greus conseqüències sobre el pacient, però també la seva família (a qui hem de supervisar/ajudar), a més d’un gran impacte socio-econòmic (10).

**El paquet de mesures ABCDEF Bundle (resumit i traduït a la imatge de sota) és un conjunt d’elements que, tant de manera individual com conjunta ajuden a reduir el delirium, millorar el dolor i reduir les conseqüències de llargues estades a la UCI dels pacients.

ABCDEF-2017-español-1.png

Així doncs, després d’aquesta entrada, crec que queda palesa la importància que la fisioteràpia arribi realment a la UCI i de la feinada que encara tenim per fer. És una intervenció per la que estem preparats, amb resultats molt ràpids a curt termini i, el més important  (ens agradi o no prioritzar-ho), costo-efectiva. Col.legis, Associacions, fisios: posem-nos les piles que fem molta falta!

 

Bibliografia

 1. http://www.mscbs.gob.es › sns › docs › UCI, 2010.
 2. http://www.medintensiva.org/es-recursos-estructurales-los-servicios-medicina-articulo-S0210569113001356
 3. Cárceles Bordera A. Implementación de la fisioterapia en la UCI. 2017. TFG Universidad Miguel Hernández.
 4. Delgado Hito P, Romero García M, Heras la Calle G. Apuntes del módulo 2 del Máster de Humanización de la Asistencia Sanitaria sobre el síndrome post UCI. 2018.
 5. https://sepsis-debilidad-muscular.weebly.com/?fbclid=IwAR0VWdVjA58FJNgKXTNh86skZ1wwuXssPthzu8fl2WVtOdT-qQ00v5XPN6g
 6. https://www.sccm.org/ICULiberation/ABCDEF-Bundles/Early-Mobility
 7. https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/salud/especializaciones-medicas/los-fisioterapeutas-reivindican-su-presencia-en-la-uci_m2vp6s3sqajbsk81kaxg51/
 8. https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/rehabilitacion-y-movilizacion-precoz-del-paciente-critico/
 9. https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/cuidar-bien-yay-despues/
 10. https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/sobrevivir-a-la-uci-mirando-a-traves-de-los-ojos-de-la-familia/

Imatges

*https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/cuidar-bien-yay-despues/

*https://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/te-interesa-el-sindrome-post-cuidados-intensivos/

*fcchi.org.ar

-Anna-